Ważna informacja dla użytkowników korzystających z Active Directory (LDAP).

Z uwagi na wprowadzenie przez dostawcę oprogramowania Oracle nowych wymogów bezpieczeństwa, dotyczących połączeń z serwerami LDAP wprowadzonych do java 8 od aktualizacji numer 181 (https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u181-relnotes-4479407.html#JDK-8200666)  konieczne jest zastosowanie tych zmian w konfiguracjach aplikacji aSISt.

UWAGA! Zmiany, należy wprowadzić na każdym stanowisku. Po ich dokonaniu, konieczne jest zresetowanie aplikacji aSISt.

Zalecamy wykonanie zmiany opisanej poniżej:

W pliku: ‘ldap.properties’ trzeba podać nazwę serwera z certyfikatu. W tym celu, należy:

  • pobrać pełną nazwę serwera (zgodną z nazwą  podaną w certyfikacie serwera, w sekcji SAN (Subject Alternative Name)) można ją uzyskać poprzez wykonanie polecenia:

keytool -printcert -file NAZWA_CERTA.crt

Nazwa serwera widoczna jest po wykonaniu powyższego polecenia przy pozycji: ‘DNSName’

  • pełną nazwę servera, należy wprowadzić w pliku: ‘ldap.properties’, znajdującym się w katalogu domowym aplikacji aSISt poprzez dodanie wpisu ‘ldap.server’ wraz z nazwą serwera, tak jak przykład przedstawiony poniżej (podając po znaku ‘=’ nazwę swojego serwera):

ldap.server=adserver.fingo.pl

Tymczasowym rozwiązaniem może być również wprowadzenie zmian w pliku aSISt.ini, znajdującym się w katalogu domowym aSISt.

W pliku ‘asist.ini’, należy dodać wpis:

-Dcom.sun.jndi.ldap.object.disableEndpointIdentification=true

Przykładowa postać pliku po modyfikacji:

#Modified by aSISt date 2018-10-18 09:24
#Thu Oct 18 09:24:30 CEST 2018
additionalVmParams=-Xmx4000m -Dcom.sun.jndi.ldap.object.disableEndpointIdentification=true

Plik asist.ini tworzy się automatycznie w katalogu domowym aSISt, po przydzieleniu aplikacji większej ilości pamięci. 
Jeśli plik aSISt.ini nie istnieje, należy wprowadzić stosowne zmiany w uruchomionej aplikacji, wybierając:

ALT+A -> ustawienia -> zakładka boczna LOKALNE -> zakładka górna  ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ

UWAGA! Nie należy przydzielać maksymalnej ilości pamięci.