Pomoc

Jak uzupełnić tabelę C_27 w sprawozdaniu LE EBA ITS PL obowiązującym od 06.2021

Wszystkie numery PESEL/REGON wprowadzone w wymiarze użytkownika [eba_INC] Klienci indywidualni zostaną zaprezentowane w tabeli C_27 podwójnie tj. dla obu rodzajów kodów:

 • kodu LEI
 • kodu krajowego

W tabeli wypełnić należy pojedyncze wiersze w zależności od posiadanego rodzaju kodu (kod LEI lub kod krajowy) danego kontrahenta,  pozostałe wiersze pozostawiając puste:

Jak określic „Wymiar użytkownika” i „Przecięcia wymiarów” dla sprawozdania LE EBA ITS PL

Jak określić „Wymiary użytkownika” i „Przecięcia wymiarów” dla sprawozdania LE EBA ITS PL

Edytuj

W celu zdefiniowania odpowiednich „Wymiarów użytkownika” oraz ustawienie „Przecięć wymiarów”, należy wybrać:

 • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika 
 • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Przecięcia wymiarów (zakładka aktywuje się po uprzednim zdefiniowaniu wymiarów użytkownika)

1.Wymiary użytkownika :

[eba_GCC] Grupa powiązanych klientów

 • PESEL/REGON podmiotu wiodącego w grupie

[eba_INC] Klienci indywidualni, to:

 • PESEL/REGON wszystkich klientów indywidualnych
 • PESEL/REGON klientów należących do grup
 • PESEL/REGON podmiotów wiodących w grupach

2. Przecięcia wymiarów:

– dotyczą grup klientów powiązanych
– wymagane jest przypisanie do grup, wszystkich klientów do nich należących 

Na formularzu C_27 powinny zostać zaprezentowane:

 • informacje o wszystkich klientach wykazywanych w LE EBA ITS PL

Na formularzu C_28 powinny zostać zaprezentowane:

 • duże zaangażowania pojedyńczych podmiotów,
 • łączne zaangażowanie całej grupy, zaprezentowane przy PESEL/REGON podmiotu wiodącego (zaangażowanie poszczególnych członków grupy wykazywane jest na C_29).

Pozycje PESEL/REGON członków grup widoczne na C_28 nie powinny zawierać żadnych danych. Wiersze z nimi powiązane powinny pozostać puste.

Na formularzu C_29 powinny zostać zaprezentowane:

 • duże zaangażowania poszczególnych członków grupy (łączna wartość zaangażowania grup wykazywana jest na C_28)

Na formularzu C_30 powinny zostać zaprezentowane:

 • dane dla podmiotów, które na C_27 mają uzupełnioną kolumnę 070 ‚Rodzaj kontrahenta’

Dodatkowe pozycje dla reszty podmiotów widoczne na C_30 powinny pozostać puste.

3. Wymiary użytkownika i ich powiązania z tabelami:

 TabelaWymiar użytkownika
Grupa powiązanych klientów [eba_GCC] Klienci indywidualni [eba_INC]
Formularz_c_27.00x
Formularz_c_28.00x
Formularz_c_29.00xx
Formularz_c_30.00 x
Formularz_c_31.00 xx

W jaki sposób można zmienić poziom raportowania danych dla sprawozdania Finrep

Od wersji 5.41.10.0 w aSISt istnieje możliwość raportowania danych Finrep zarówno w pełnych złotych jak i w groszach (z dwoma miejscami po przecinku).

To Bank dedyduje o tym, który wariant raportowania jest dla niego wygodniejszy i w wybrany przez siebie sposób przygotowyje swoje dane.

Obecnie, przy tworzeniu sprawozdania na nowy okres za pomocą opcji:

„od początku” – domyślnie ustawione jest raportowanie w groszach (Poziom2 – dokładność do 0,01),

„na podstawie” – przyjęty zostanie taki poziom raportowania danych, jaki był ustawiony w okresie wzorcowym.

Aby zmienić istniejący poziom raportowania danych, należy:

 • wybrać menu Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Dane podstawowe
 • w polu Dokładność danych monetarnych w trybie uzgadniania (liczba miejsc po przecinku), wskazać wymagany poziom raportowania danych, czyli:
 • Poziom 0 – dokładność do 1 (gdy dane mają być prezentowane w pełnych złotych),
 • Poziom 2 – dokładność do 0,01 (gdy dane mają być prezentowane z groszami, z dwoma miejscami po przecinku)

Zmiany te można wprowadzać:

 • już na etapie tworzenia sprawozdania, bądź
 • później, po utworzeniu sprawozdania.

Warunkiem koniecznym do wprowadzenia zmian w utworzonym już sprawozdaniu jest posiadanie sprawozdania o statusie „edycja danych wejściowych”

Jeśli w wykonywanym cyklu sprawozdawczym została uruchomiona już funkcja „Przejdź do edycji w trybie uzgadniania” i sprawozdanie posiada status „edycja w trybie uzgadniania”, to konieczny jest powrót do statusu „edycja danych wejściowych” poprzez wykonanie funkcji „Zmień status sprawozdania” wybierając:

menu Sprawozdanie -> Zmień status sprawozdania -> edycja danych wejściowych

UWAGA:

Funkcja „Przejdź do edycji w trybie uzgadniania (zaokrąglanie danych)”, która musi być wykonana przed wygenerowaniem sprawozdania, nie zmieni ustawionego wcześniej poziomu raportowania danych.

Jakie wymagania powinien spełniać komputer, na którym zainstalowany jest aSISt?

Wymagania sprzętowe aplikacji aSISt określa dokument: Opis wymagań sprzętowych dla systemów: aSISt, tranSIS

W jaki sposób można się zalogować do nowo zainstalowanej aplikacji aSISt

Po uruchomieniu aplikacji aSISt wyświetla się panel logowania, do którego należy wprowadzić:

 • Login: admin
 • Hasło: admin

czyli domyślne ustawienia o uprawnieniach administratora systemowego.

W kolejnym kroku, należy dopisać konta dla wszystkich użytkowników, którzy mają pracować w aSISt, tak aby każdy użytkownik mógł logować się do aplikacji poprzez własne konto.

W jaki sposób wprowadzić nowych użytkowników do aplikacji aSISt?

Od wersji 5.0 wszystkie zmiany dotyczące kont wcześniej utworzonych użytkowników, oraz dopisywanie nowych użytkowników odbywa się w zakładce modułowej „Użytkownicy i role”, w bocznej zakładce „Zarządzanie kontami użytkowników”.

Aby dopisać nowego użytkownika, należy wykorzystać funkcję:
Użytkownik” -> + Dodaj

Wymagane jest tu podanie:

 • Nazwy nowego użytkownika,
 • Hasła dostępu dla dopisywanego użytkownika,
 • Uprawnień (roli) użytkownika – poprzez przeniesienie wymaganej roli do prawego panelu okna.

Wprowadzenie innych danych w tej funkcji jest opcjonalne.

Funkcja ta dostępna jest tylko dla użytkownika o uprawnieniach administratora.

Co zrobić, aby otrzymywać maile o wydawanych nowych wersjach aSISt

Aby otrzymywać maile o udostępnianych nowych wersjach aSISt,  konieczne jest zarejestrowanie się na stronie serwisowej aSISt.

 

Poprawny proces rejestracji wymaga wykonania poniżej podanych czynności:

1. Wejścia na niniejszą stronę, czyli:  https://support.asist-xbrl.eu/pl

2. Odszukania i wybrania funkcji „REJESTRACJA” (funkcja dostępna jest na czarnym pasku w menu nagłówka strony)

3. Wybrania jednej z opcji:

 • aSISt – mailing BK – jeśli mail ma dotyczyć Banków Komercyjnych
 • aSISt – mailing BS – jeśli mail ma dotyczyć Banków Spółdzielczych
 • aSISt – mailing KZ – jeżeli mail ma dotyczyć Koordynatorów Zrzeszeń

4. Podania:

 • imienia i nazwiska
 • adresu email, na który mają być wysyłane informacje z Serwisu aSISt
 • nazwy reprezentowanego banku

5. Zaakceptowania:

 • polityki prywatności GPM Systemy sp z o.o. i regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez GPM Systemy sp z o.o.
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przesłaniem formularza przez GMP Systemy sp. z o.o.

6. Wykonania działania matematycznego i podania poprawnego wyniku

7. Wybrania przycisku „DALEJ”, który spowoduje wysłanie na wcześniej podany adres mailowy wiadomości o aktywacji konta

8. Otwarcia wiadomość od „Zespołu aSISt” i kliknięcia na link aktywacyjny, potwierdzający rejestrację na stronie  https://support.asist-xbrl.eu/pl

Jak sprawdzić na jakiej wersji pracuje aplikacja aSISt?

Aby sprawdzić wersję wykorzystywanej aplikacji aSISt,  należy uruchomić funkcję: aSISt-informacje, wybierając:

                            Alt-A  -> aSISt-informacje

Na jaki adres powinniśmy wysyłać zapytania do serwisu aSISt w przypadku występowania problemów z obsługą aplikacji aSISt?

Wszelkie zapytanie związane z obsługą aplikacji aSISt prosimy kierować na adres: pomoc@aSISt-xbrl.eu

Można to zrobić:

Które pliki wysłać do serwisu aSISt, w przypadku wystąpienia problemów z obsługą aplikacji?

Od wersji 5.0 w przypadku wystąpienia problemów z prawidłowym działaniem aplikacji, do wysyłanego zgłoszenia opisującego zaistniałe błędy, prosimy dołączyć plik zawierający dane diagnostyczne zapisane przy wykorzystaniu funkcji „aSISt-informacje”, wybierając:

                          ALT – A  -> aSISt-informacje

a następnie  „Zapisz dane diagnostyczne”

W pliku tym nie zapisują się żadne dane sprawozdawcze, a jedynie informacje systemowe, które ułatwią rozwiązanie zaistniałego problemu.

Czy można usunąć błędnie utworzone sprawozdanie ?

Nie można usunąć utworzonego sprawozdania, lecz przy wykorzystaniu funkcji „Ustawienia sprawozdania” można wprowadzić odpowiednie zmiany.

1. Jeżeli w sprawozdaniu jest za mało lub za dużo aktywnych formularzy, wówczas należy wprowadzić stosowne zmiany w zakładce „Formularz

Sprawozdanie” -> „Ustawienia sprawozdania” -> „Formularze

 • brakujące formularze – przenieść z lewego do prawego panelu , lub
 • nadmiarowe formularze – przenieść z prawego do lewego panelu okna,

2. Jeżeli dla utworzonego sprawozdania wykonano błędne profilowanie taksonomii, wówczas poprzez zakładkę „Wymiary taksonomii”:

Sprawozdanie” -> „Ustawienia sprawozdania” -> „Wymiary taksonomii

 • dokonać powtórnego profilowania tych wymiarów
Co zrobić, aby w aSISt wymusić na użytkowniku cykliczną zmianę hasła do logowania?

Aby wymusić okresową zmianę hasła do logowania, można skorzystać z modułu LDAP wspieranego przez środowisko Active Directory.

Dodatek ten jest bezpłatny i wymaga zastosowania nowego pliku licencyjnego.

Logowanie przy pomocy modułu LDAP uprzednio wymaga:

 • utworzenia użytkownika w Active Directory oraz w w module „Użytkownicy i role” aplikacji aSISt,
 • wgrania nowej licencji do katalogu głównego aSISt,
 • utworzenia w katalogu głównym aSISt podkatalogu „certs” oraz wgrania tam certyfikatu protokołu LDAP,
 • wpisania nazwy domeny w oknie logowania, gdy moduł LDAP jest już aktywny.

 

Na podstawie podanego loginu i hasła użytkownik autentykowany jest na serwerze domeny (Active Directory), a następnie w systemie aSISt.

Więcej informacji na temat konfiguracji protokołu LDAP w aplikacji aSISt, znajduje się w dokumencie „Podstawy obsługi aplikacji aSISt”  w rozdziale: „3.1.2 Logowanie za pomocą protokołu LDAP”.

Ważna informacja dla użytkowników korzystających z Active Directory (LDAP).

Z uwagi na wprowadzenie przez dostawcę oprogramowania Oracle nowych wymogów bezpieczeństwa, dotyczących połączeń z serwerami LDAP wprowadzonych do java 8 od aktualizacji numer 181 (https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u181-relnotes-4479407.html#JDK-8200666)  konieczne jest zastosowanie tych zmian w konfiguracjach aplikacji aSISt.

UWAGA! Zmiany, należy wprowadzić na każdym stanowisku. Po ich dokonaniu, konieczne jest zresetowanie aplikacji aSISt.

 

Zalecamy wykonanie zmiany opisanej poniżej:

W pliku: ‚ldap.properties’ trzeba podać nazwę serwera z certyfikatu. W tym celu, należy:

 • pobrać pełną nazwę serwera (zgodną z nazwą  podaną w certyfikacie serwera, w sekcji SAN (Subject Alternative Name)) można ją uzyskać poprzez wykonanie polecenia:

keytool -printcert -file NAZWA_CERTA.crt

Nazwa serwera widoczna jest po wykonaniu powyższego polecenia przy pozycji: ‚DNSName’

 • pełną nazwę servera, należy wprowadzić w pliku: ‚ldap.properties’, znajdującym się w katalogu domowym aplikacji aSISt poprzez dodanie wpisu ‚ldap.server’ wraz z nazwą serwera, tak jak przykład przedstawiony poniżej (podając po znaku ‚=’ nazwę swojego serwera):

ldap.server=adserver.fingo.pl

 

Tymczasowym rozwiązaniem może być również wprowadzenie zmian w pliku aSISt.ini, znajdującym się w katalogu domowym aSISt.

W pliku ‚asist.ini’, należy dodać wpis:

-Dcom.sun.jndi.ldap.object.disableEndpointIdentification=true

 

Przykładowa postać pliku po modyfikacji:

#Modified by aSISt date 2018-10-18 09:24
#Thu Oct 18 09:24:30 CEST 2018
additionalVmParams=-Xmx4000m -Dcom.sun.jndi.ldap.object.disableEndpointIdentification=true

 

Plik asist.ini tworzy się automatycznie w katalogu domowym aSISt, po przydzieleniu aplikacji większej ilości pamięci. 
Jeśli plik aSISt.ini nie istnieje, należy wprowadzić stosowne zmiany w uruchomionej aplikacji, wybierając:

ALT+A -> ustawienia -> zakładka boczna LOKALNE -> zakładka górna  ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ

UWAGA! Nie należy przydzielać maksymalnej ilości pamięci.

„Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” – jak poprawnie przygotować dane na sprawozdaniu

„Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” to sprawozdanie zawierające informacje o:

 1. rodzaju urządzeń,
 2. liczbie przeliczonych, przesortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności banknotów lub monet, liczbie banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu, odprowadzonych do NBP oraz znajdujących się na stanie banku/przedsiębiorcy.

Od 1 lipca 2018r. zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. banki zobowiązane są do przekazywania stosownych informacji do NBP, który w formie Instrukcji wypełniania formularzy przygotował i udostępnił bankom, szczegółowe informacje określające zakres prezentowanych informacji.

Sprawozdanie ma być przygotowywane w cyklu kwartalnym, a pierwszym okresem raportowania jest III kwartał 2018.

 

NBP udostępnia informacje dla banków zajmujących się profesjonalnie obsługą gotówki.  Typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane z wynikiem pozytywnym zawarte są w dokumentach:

Urządzenie obsługiwane przez personel  oraz  Urządzenie obsługiwane przez klienta 

 

Sprawozdanie „Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” może być raportowane w aSISt, a wszystkie niezbędne informacje ujmowane są na tabelach:

 

Tabele 01 – Urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez klienta:
01a_01 01a_02 01a_03 01a_04
01b_01 01b_02 01b_03 01b_04

gdzie:

a –   dotyczy urządzeń wybranych z listy w wymiarze użytkownika [OGRU500] Rodzaj urządzenia (Wymiar): BPM, BAM, TARM, TAM, CIM, CRM, CCM, COM

b –  dotyczy urządzeń określonych w otwartym wymiarze użytkownika [OGRO500] Rodzaj urządzenia (Wymiar Otwarty)

_01 –  obsługiwane przez personel banku 

_02 –  obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany z listy w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, KONSALNET, IMPEL, SERVO

_03 –  urządzenia niezależnego operatora, wybranego z listy w wymiarze użytkownika [OGNZ500] Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar): EURONET, IT-CARD, CARDTRONICS,  SERVICES ZONE, APLITT obsługiwane przez personel banku 

_04 –  urządzenia niezależnego operatora, wybranego z listy w wymiarze użytkownika [OGNZ500] Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar):EURONET, IT-CARD, CARDTRONICS,  SERVICES ZONE, APLITT  obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, określonego w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, KONSALNET, IMPEL, SERVO

__________________________________________________

Tabele 02 – Urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów:
02a_01 02a_02
02b_01 02b_02

gdzie:

a –  dotyczy urządzeń wybranych z listy w wymiarze użytkownika [OGRU500] Rodzaj urządzenia (Wymiar): BPM, BAM, TARM, TAM, CIM, CRM, CCM, COM

b – dotyczy urządzeń określonych w otwartym wymiarze użytkownika [OGRO500] Rodzaj urządzenia (Wymiar Otwarty)

_01 – obsługiwane przez personel banku 

_02 – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, KONSALNET, IMPEL, SERVO

__________________________________________________

Tabele_03 – Urządzenia do procesowania monet, zdefiniowane w wymiarze użytkownika [OGNU500] Nazwa typu urządzenia:
03_01 03_02

gdzie:

_01 – obsługiwane przez personel banku 

_02 – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, KONSALNET, IMPEL, SERVO

__________________________________________________

Tabele_04 – Liczba procesowanych banknotów i monet waluty polskiej:
04_01 04_02

gdzie:

_01 – dotyczy banknotów

_02 – dotyczy monet

__________________________________________________

Dane – część informacyjna sprawozdania

———-

Większość tabel wymaga wcześniejszego zdefiniowania odpowiednich wymiarów użytkownika, szczegółowo omówionych w dziale „POMOC” w punkcie:

„Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” – jak poprawnie przygotować dane na sprawozdaniu (obowiązującym od 01.2022)

Sprawozdanie „Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” może być raportowane w aSISt, a wszystkie niezbędne informacje ujmowane są na tabelach:

Tabele 01 – Urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez klienta:

Tabela_01_A

Tabela_01_B

Tabela_01_C

Tabela_01_D

gdzie:

A – obsługiwane przez personel banku

B – urządzenia niezależnego operatora, wybranego z listy w wymiarze użytkownika [OGNZ500] Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar): EURONET, IT-CARD, CARDTRONICS,  SERVICES ZONE, APLITT  obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, określonego w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, CHL, IMPEL, SERVO

C – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany z listy w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, CHL, IMPEL, SERVO

D – urządzenia niezależnego operatora, wybranego z listy w wymiarze użytkownika [OGNZ500] Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar): EURONET, IT-CARD, CARDTRONICS,  SERVICES ZONE, APLITT obsługiwane przez personel banku


Tabele 02 Urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów:

Tabela_02_A

Tabela_02_B

gdzie:

A – obsługiwane przez personel banku

B – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany z listy w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, CHL, IMPEL, SERVO


Tabele_03 – Urządzenia do procesowania monet, zdefiniowane w wymiarze użytkownika [OGNT500] Nazwa typu urządzenia:

Tabela_03_A

Tabela_03_B

gdzie:

A – obsługiwane przez personel banku

B – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany z listy w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, CHL, IMPEL, SERVO


Tabela_04 – Liczba procesowanych banknotów waluty polskiej


Tabela_05 – Liczba procesowanych monet waluty polskiej

Jak określić „Wymiary użytkownika” i „Przecięcia wymiarów” dla sprawozdania EPiU

Aby w sprawozdaniu EPiU możliwe było otwarcie większości tabel, konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich „Wymiarów użytkownika” oraz ustawienie „Przecięć wymiarów”.

W tym celu, należy wybrać:

 • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika 
 • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Przecięcia wymiarów

 

UWAGA !!!

Nie wszystkie wymiary użytkownika muszą być zdefiniowane.

Wymagane jest określenie tylko tych wymiarów, które są powiązane z tabelami do zaraportowania.

 

1. Wymiary użytkownika i ich powiązania z tabelami:
 Tabela Wymiar użytkownika
Nazwa Przedsiębiorcy Nazwa typu urządzenia Nazwa Niezależnego Operatora Producent Rodzaj urządzenia (Wymiar Otwarty) Rodzaj urządzenia (Wymiar)
Formularz_01a [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_01a_01             x             x             x
Tabela_01a_02               x             x             x             x
Tabela_01a_03             x              x             x             x
Tabela_01a_04               x             x              x             x             x
Formularz_01b [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_01b_01             x             x              x
Tabela_01b_02               x             x             x              x
Tabela_01b_03             x              x             x              x
Tabela_01b_04               x             x              x             x              x
Formularz_02a [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_02a_01             x             x             x
Tabela_02a_02               x             x             x             x
Formularz_02b [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_02b_01             x             x              x
Tabela_02b_02               x             x             x              x
Formularz_03 [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_03_01             x             x
Tabela_03_02               x             x             x
dane [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Dane_02                x

 

 

2. Przecięcia wymiarów i ich powiązania z tabelami:
Przecięcie
Dotyczy wymiarów
Występuje na tabeli
1 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGPR500]; [OGRU500] Tabela_01a_02;   Tabela_02a_02
2 [OGNU500]; [OGPR500]; [OGRU500] Tabela_01a_01;   Tabela_02a_01
3 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGPR500] Tabela_03_02
4 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGPR500]; [OGRO500] Tabela_01b_02;   Tabela_02b_02
5 [OGNU500]; [OGPR500] Tabela_03_01
6 [OGNU500]; [OGNZ500]; [OGPR500]; [OGRO500] Tabela_01b_03
7 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGNZ500]; [OGPR500]; [OGRO500] Tabela_01b_04
8 [OGNU500]; [OGNZ500]; [OGPR500]; [OGRU500] Tabela_01a_03
9 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGNZ500]; [OGPR500]; [OGRU500] Tabela_01a_04
10 [OGNU500]; [OGPR500]; [OGRO500] Tabela_01b_01;   Tabela_02b_01

Bliższy opis tabel występujących w sprawozdaniu EPIU, oraz link do Instrukcji NBP dotyczącej wypełniania formularzy sprawozdawczych znajduje się w dziale „POMOC” w punkcie:

 

Jak określić „Wymiary użytkownika” i „Przecięcia wymiarów” dla sprawozdania EPiU (obowiązującego od 01.2022)

Aby w sprawozdaniu EPiU możliwe było otwarcie większości tabel, konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich „Wymiarów użytkownika” oraz ustawienie „Przecięć wymiarów”.

W tym celu, należy wybrać:

 • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika 
 • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Przecięcia wymiarów

UWAGA !!!

Nie wszystkie wymiary użytkownika muszą być zdefiniowane.

Wymagane jest określenie tylko tych wymiarów, które są powiązane z tabelami do zaraportowania.

1. Wymiary użytkownika i ich powiązania z tabelami:
 Tabela Wymiar użytkownika
Nazwa Przedsiębiorcy Numer testu (Wymiar otwarty) Nazwa Typu urządzenie (Wymiar otwarty) Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar) Producent (Wymiar Otwarty)
Formularz_01 [OGNP500] [OGNR500] [OGNT500] [OGNZ500] [OGPR500]
Tabela_01_A           x
Tabela_01_B           x           x           x
Tabela_01_C           x           x
Tabela_01_D           x           x
Formularz_02 [OGNP500] [OGNR500] [OGNT500] [OGNZ500] [OGPR500]
Tabela_02_A           x
Tabela_02_B           x           x
Formularz_03 [OGNP500] [OGNR500] [OGNT500] [OGNZ500] [OGPR500]
Tabela_03_A           x           x
Tabela_03_B           x           x           x
dane [OGNP500] [OGNR500] [OGNT500] [OGNZ500] [OGPR500]
Dane_02 – Dane 02           x
2. Przecięcia wymiarów i ich powiązania z tabelami:
Przecięcie
Dotyczy wymiarów
Występuje na tabeli
1 [OGNP500]; [OGNR500] Tabela_01;   Tabela_02
2 [OGNR500]; [OGNZ500] Tabela_01
3 [OGNP500]; [OGNR500]; [OGNZ500] Tabela_01
4 [OGNT500]; [OGPR500] Tabela_03
5 [OGNP500]; [OGNT500]; [OGPR500] Tabela_03

Bliższy opis tabel występujących w sprawozdaniu EPIU, oraz link do Instrukcji NBP dotyczącej wypełniania formularzy sprawozdawczych znajduje się w dziale „POMOC” w punkcie:

Dla których formularzy w sprawozdaniu FINREP obowiązującym od 06.2019 konieczne jest definiowanie „Wymiarów użytkownika”

W sprawozdaniu FINREP obowiązującym od 06.2019 konieczne jest definiowanie „Wymiarów użytkownika” dla formularzy:

 • F20
 • FBN026
 • FBN031A
 • FBN031B
 • FID002
 • FID003
 • FID004A
 • FID004B
 • FID004C
 • FIN025
 • FIN026_1
 • FIN026_2
 • FIN027
Jak określić „Wymiary użytkownika” dla sprawozdania FINREP obowiązującego od 06.2019

Aby w sprawozdaniu FINREP możliwe było otwarcie formularzy:

FBN031A, FBN031B, FIN025, FIN026_1, FIN026_2, FID002, FID003, FID004A, FID004B, FID004C oraz dla sprawozdań w częstotliwości kwartalnej F20, FBN026, FIN027

konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich „Wymiarów użytkownika”.

W tym celu, należy wybrać:

Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika

Poniżej prezentujemy wykaz wymiarów użytkownika, które wymagają zdefiniowania i tabele z nimi powiązane:

WYMIAR UŻYTKOWNIKA TABELA OPIS WYMIARU
[FDDA500] Data FIN025 Ryzyko rynkowe: dzienne otwarte pozycje walutowe W formacie rrrr-mm-dd  wprowadzane są – dni robocze stanów dziennych
[FDII500] Identyfikator  FID004C Udziały i akcje sprzedane przez bank sprawozdający Identyfikator oraz nazwa banku spółdzielczego lub zrzeszającego, które nabyły udziały lub akcje banku spółdzielczego
[FDIL500] Identyfikator Instytucji lub osoby fizycznej  FID004A Dane ogólne o banku w formie spółki akcyjnej oraz BGK – kapitał REGON, PESEL lub EKZ
FID004B Udziałowcy posiadający 5% lub więcej funduszu udziałowego opłaconego
[FDIO500] Identyfikator osoby fizycznej  FID002 Dane ogólne o banku – informacje o radzie banku PESEL lub EKZ
FID003 Dane ogólne o banku – informacje o kierownictwie banku
[FDIP500] Identyfikator jednostki  FBN031A Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane REGON jednostki której dotyczą aktywa i zobowiązania podporządkowane
FBN031B Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane Powiązany z: [FDLP500] Liczba porządkowa – wymaga ustawienia przecięć
[FDIZ500] Identyfikator (jednostki zależne) FBN026 Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych -podmioty blisko powiązane – formularz kwartalny REGON, PESEL lub EKZ
W przypadku udziałów mniejszościowych sumowanych i wykazywanych łącznie w jednej pozycji – numer rozliczeniowy banku sprawozdającego
[FDKK500] Kod kraju FIN027 Zaangażowanie według poszczególnych krajów formularz kwartalny Kod kraju – zgodny ze słownikiem krajów przyjętym przez GUS
Wymiar powiązany z:  [FDKZ500] Kod kraju zabezpieczenia – wymaga ustawienia przecięć
[FDKZ500] Kod kraju zabezpieczenia FIN027 Zaangażowanie według poszczególnych krajów – formularz kwartalny Kod kraju – zgodny ze słownikiem krajów przyjętym przez GUS
Powiązany z:  [FDKK500] Kod kraju – wymaga ustawienia przecięć
[FDLP500] Liczba Porządkowa  FBN031A Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane Ilość pozycji musi być zgodna z liczbą identyfikatorów jednostek
FBN031B Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane Powiązany z: [FDIP500] Identyfikator jednostki – wymaga ustawienia przecięć
[FDNB500] Numer banku FIN026_1 Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) 3 lub 4-cyfrowy kod banku a dla banków zagranicznych numer EKZ
FIN026_2 Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) Powiązany z: [FDWT500] Waluta – wymaga ustawienia przecięć
[FDRE500] Podział geograficzny F20  Podział geograficzny – formularz kwartalny Podział aktywów, zobowiązań, ekspozycji, kredytów pod względem geograficznym
[FDWT500] Waluta FIN026_1 Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) Dotyczy lokat/kredytów międzybankowych wykazywanych w podziale na: PLN, Waluty (rozumiane jako : Inne niż PLN) oraz Razem (pozycja agregująca dla PLN i Innych walut)
FIN026_2 Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) Powiązany z: [FDNB500] Numer banku – wymaga ustawienia przecięć
Jak usunąć filtry zastosowane przy „Liście sprawozdań”

Aby szybko usunąć wszystkie ustawione filtry wyszukiwania, należy:

 • uaktywnić funkcję filtrowania poprzez:

 „Widok” – > „Pokaż filtr”  

 • wybrać ikonę X” znajdującą się obok filtra okresu

 

Po wykonaniu tych czynności:

 • na ekranie prezentowana będzie lista wszystkich sprawozdań znajdujących się w bazie aSISt
 • zdefiniowane i zapisane filtry będą nadal widoczne i możliwe do zastosowania pod przyciskiem „Zapisane filtry”
 • zdefiniowane, ale niezapisane filtry nie będą już dostępne

 

FILMIK INSTRUKTAŻOWY:

Jak dla „Listy sprawozdań” zdefiniować filtr użytkownika oparty o standardowy przedział czasowy?

Aby ograniczyć prezentowaną listę sprawozdań do określonego standardowego przedziału czasowego: od – do, należy:

 • wybrać  obok filtra okresu

 

W nowym oknie „Definicja filtru użytkownika”:

 • wskazać funkcję „Dodaj przedział” dostępną przy ikonie
 • wybrać przedział „standardowy
 • określić wymagany miesiąc i rok, rozpoczynający i kończący przedział czasowy

Podpowiedź na temat poprawnego ustawienia okresów standardowych można uzyskać, po wybraniu niebieskiej ikony i

 • potwierdzić dokonany wybór przyciskiem ,,Zatwierdź
 • zakończyć definiowanie filtra przyciskiem ,,Zapisz

 

Po wykonaniu tych czynności:

 • na ekranie zaprezentowana zostanie lista tylko tych sprawozdań, które mieszczą się w wybranym przedziale czasowym
 • obok ikony z filtrem pojawi się niebieski wpis „Niezapisany filtr”
 • możliwe jest zapisanie zdefiniowanego filtru, aby był on dostępny i możliwy do wykorzystanie w dowolnym momencie pracy aSISt

Jeśli filtr nie zostanie zapisany, to w przyszłości nie będzie go można uaktywniać i wymagane będzie ponowne jego definiowanie

 

FILMIK INSTRUKTAŻOWY:

Jak dla „Listy sprawozdań” zdefiniować filtr użytkownika oparty o okres względny?

Aby ograniczyć prezentowaną listę sprawozdań do określonego okresu względnego, odwołującego się do okresu bieżącego, należy:

 • wybrać obok filtra okresu

 

W nowym oknie „Definicja filtru użytkownika”:

 • wskazać funkcję „Dodaj okres” dostępną przy ikonie
 • wybrać okres względny” oraz „miesiąc”, „kwartał” lub „rok” (w zależności od oczekiwań)

Podpowiedź na temat poprawnego ustawienia okresów względnych można uzyskać, po wybraniu niebieskiej ikony i

 • określić względną wartość „X” odwołującą się do bieżącego okresu
 • potwierdzić dokonany wybór przyciskiem ,,Zatwierdź
 • zakończyć definiowanie filtra przyciskiem ,,Zapisz

 

Po wykonaniu tych czynności:

 • na ekranie zaprezentowana zostanie lista tylko tych sprawozdań, które są zgodne z wybranym okresem względnym
 • obok ikony z filtrem pojawi się niebieski wpis „Niezapisany filtr”
 • możliwe jest zapisanie zdefiniowanego filtru, aby był on dostępny i możliwy do wykorzystanie w dowolnym momencie pracy aSISt

Jeśli filtr nie zostanie zapisany, to w przyszłości nie będzie go można uaktywniać i wymagane będzie ponowne jego definiowanie

 

FILMIK INSTRUKTAŻOWY:

Jak zapisać zdefiniowany filtr dotyczący „Listy sprawozdań”?

Aby zapisać zdefiniowany filtr wyszukiwania dla Listy sprawozdań, należy:

 • wybrać obok ikony z filtrem niebieski wpis „Niezapisany filtr”

 

W nowym oknie:

 • wskazać + czyli funkcję: ” Utwórz nowy filtr”
 • podać nazwę zapisywanego filtra
 • potwierdzić dokonany wybór przyciskiem „OK”

 

Po wykonaniu tych czynności, zdefiniowany filtr:

 • zostanie zapisany w podkatalogu „preferences” aplikacji aSISt
 • będzie dostępny i możliwy do wykorzystanie w dowolnym momencie pracy aSISt
 • znajdzie się na liście „Zapisane filtry”

 

FILMIK INSTRUKTAŻOWY:

Jak dla „Listy sprawozdań” włączyć wcześniej zdefiniowany i zapisany filtr?

Aby włączyć wcześniej zdefiniowany i zapisany filtr użytkownika, należy:

 • wybrać „Zapisane filtry” prezentowane obok ikony z filtrem

W nowym oknie:

 • odnaleźć na liście wymagany filtr
 • dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na wiersz z nazą filtra

 

Po wykonaniu tych czynności:

 • wymagany filtr zostanie włączony
 • na ekranie zaprezentowana zostanie lista tylko tych sprawozdań, które są zgodne z wybranym filtrem

 

FILMIK INSTRUKTAŻOWY:

Czy do sprawozdań Monrep można wprowadzać dane w złotych?

Sprawozdania MONREP raportowane są w tysiącach złotych.

Przy wprowadzaniu danych ręcznie, wymagane jest wprowadzanie wartości w tysiącach złotych.

Wprowadzenie wartości w złotych możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu funkcji „Importuj dane”, gdyż  w kroku 2 określana jest skala danych zasilających sprawozdanie.

Wskazanie w „Konwersji wartości monetarnych” opcji:

„złotówki” –  spowoduje:

 • zaimportowanie danych,
 • podzielenie danych przez 1000,
 • zapisanie danych w tysiącach złotych,

„tysiące złotych” – spowoduje:

 • zaimportowanie danych,
 • zapisanie danych w tysiącach złotych.
Jak poprawnie zaimportować dane do sprawozdań MONREP?

Aby poprawnie zaimportować dane z pliku do sprawozdań MONREP, należy w kroku 2 funkcji „Importuj dane”  przy opcji „Konwersja wartości monetarnych” wybrać:

 • „złotówki” – gdy dane w pliku są w złotych,
 • „tysiące złotych” – gdy dane w pliku są w tysiącach złotych. 
Gdzie można sprawdzić w jakiej taksonomii zostało sporządzone sprawozdanie jeśli funkcja „Ustawienia sprawozdania” jest nieaktywna?

Funkcja „Ustawienia sprawozdania” jest aktywna wyłącznie dla sprawozdań edycyjnych, czyli posiadających status „edycja danych wejściowych” lub „edycja w trybie uzgadniania”.

 

Dla sprawozdań nieedycyjnych, informację o tym w jakiej taksonomii zostało przygotowane sprawozdanie można uzyskać przy wykorzystaniu funkcji „Szczegóły sprawozdania” wybranej w trybie „Lista sprawozdań”, po :

 • podświetleniu na liście wymaganego sprawozdania
 • wybraniu „Sprawozdanie” -> „Szczegóły sprawozdania”

 

W jaki sposób naprawić uszkodzoną bazę Derby?

Bardzo często problemy z bazą Derby powstają na skutek uszkodzenia dysku, lub braku wolnego miejsca na nim. Zanim rozpoczną Państwo naprawianie bazy danych prosimy o sprawdzenie dysku twardego.

 

Aby naprawić bazę, należy:

 1. Uruchomić plik recovery.bat (znajduje się on w katalogu domowym aSISt),
 2. Na pytanie  „Czy chcesz przeprowadzić proces naprawy bazy derby?” odpowiedzieć: TAK,
 3. Wskazać ostatni wykonany backup (przykładowo: asist_backup_5.11_2015-01-15_11-30-32.zip). Do naprawy bazy, należy użyć backupu, który został wykonany z tej samej instalacji aplikacji. W przeciwnym wypadku baza zostanie odtworzona, a nie naprawiona.

Po poprawnie przeprowadzonym procesie naprawiania bazy pojawi się komunikat informujący o tym, że naprawianie bazy zostało zakończone.

 

Jeśli uszkodzenie bazy jest zbyt duże to wówczas naprawienie bazy nie jest możliwe.

 

Jakie czynności powinniśmy wykonać, aby przenieść aplikację aSISt z bazą Derby na nowy komputer?

Aby przenieść aplikację aSISt na nowy komputer, należy:

1. Na dotychczas używanej aplikacji wykonać kopię bezpieczeństwa, wykorzystując do tego funkcję:
Alt – A -> tworzenie kopii zapasowej
lub
zamykając aplikację aSISt, wybrać opcję: „Zamknij z kopią”

2. Z działu „POBIERZ”: https://support.asist-xbrl.eu/pl/downloads/ ściągnąć i na nowym komputerze zainstalować pełną wersję aplikacji

3. Z katalogu aSISt5 starego komputera przekopiować i wkleić do katalogu głównego C: aSISt5 na nowym komputerze:

 • plik: aSISt.licence,
 • podkatalog: preferences (zapisane są w nim ustawienia aplikacji w tym m.in. ustawienia parametrów do wydruku)

4. Ze strony https://support.asist-xbrl.eu/pl/downloads/ ściągnąć i wykonać

 • wszystkie niezbędne aktualizacje aSISt tak, aby wersja aplikacji aSISt na starym i nowym komputerze była taka sama.

5. Na nowym komputerze odtworzyć kopię bezpieczeństwa wykonaną na starym komputerze (zob. pkt. 1), wykorzystując do tego funkcję:
Alt – A -> odtwarzanie kopii zapasowej

6. W Ustawieniach aSISt, należy:

  • zwiększyć ilość pamięci przydzielonej do aplikacji (max 3/4 możliwej do przydzielenia pamięci)

  ALT_A -> Ustawienia -> Lokalne -> Zarządzanie pamięcią

   

  W przypadku banków spółdzielczych, należy dodatkowo:

  7. Z katalogu aSISt5 starego komputera przekopiować i wkleić do katalogu głównego C: aSISt5 na nowym komputerze

  • plik: db.properties – w pliku tym zawarte są informacje umożliwiające m.in połączenie aplikacji aSISt z sytemem tranSIS

  8. Na starym komputerze dokonać zmiany nazwy pliku db.properties na inną [przykładowo: db_stary.properties] tak, aby nawet przypadkowa próba uruchomienia aplikacji na starym komputerze nie zakłócała bieżącej pracy aSISta.

   

  Jakie czynności powinniśmy wykonać, aby przenieść aplikację aSISt z bazą Oracle na nowy komputer?

  Przenosząc aplikację aSISt z bazą Oracle na nowy komputer musimy rozróżnić:

  I. Przeniesienie bazy Oracle na nowy serwer:

  1. Można wówczas wykorzystać standardowe narzędzia exportu i importu bazy Oracle.

  2. Należy pamiętać, że taka czynność jest możliwa tylko wtedy, gdy:

  •  wersja docelowej bazy Oracle jest >= wersji źródłowej bazy Oracle

  II. Przeniesienie aplikacji aSISt ze stanowisk klienckich na nowy komputer, wówczas należy:

  1. Z działu „POBIERZ”:  https://support.asist-xbrl.eu/pl/downloads

  • ściągnąć i na nowym komputerze zainstalować pełną wersję aplikacji aSISt.

  2. Z katalogu aSISt5 starego komputera przekopiować i wkleić  do katalogu głównego C: aSISt5 na nowym komputerze:

  • plik: aSISt.licence,
  • podkatalog: preferences (zapisane są w nim ustawienia aplikacji w tym m.in. ustawienia parametrów do wydruku),
  • plik: db.properties (w pliku tym zawarte są informacje umożliwiające połączenie aplikacji z bazą Oracle i systemem tranSIS – dotyczy banków spółdzielczych).

  3. W pliku db.properties sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować wpisy odwołujące się do bazy danych Oracle, wprowadzając:

  • właściwy adres URL bazy Oracle,
  • właściwe hasło dostępu do bazy Oracle.

  4. Ze strony https://support.asist-xbrl.eu/pl/downloads ściągnąć i wykonać:

  • wszystkie niezbędne aktualizacje aSISt tak, aby wersja aplikacji aSISt na starym i nowym komputerze była taka sama.

  5. W Ustawieniach aSISt:

  • zwiększyć ilość pamięci przydzielonej do aplikacji (ustawiając max 3/4 możliwej do przydzielenia pamięci)

            ALT_A -> Ustawienia -> Lokalne ->  Zarządzanie pamięcią

  Jak mogę wykonać migrację danych z bazy Derby do Oracle?

  Aby przenieść bazę danych z Derby do Oracle, należy postępować zgodnie z instrukcją, do której link załączono poniżej.

  Instrukcja migracji danych z bazy Derby do bazy Oracle

  Jak sprawdzić wersję bazy danych ORACLE?

  Aby sprawdzić na jakiej wersji bazy ORACLE działa aplikacja aSISt, należy:

  1. uruchomić command line jako administrator na serwerze bazy danych
  2. wpisać sqlplus
  3. w miejscu podaj użytkownika wpisujemy   /as sysdba
  4. wprowadzić polecenie SQL*Plus: Release wersja_bazy_danych

   W efekcie otrzymamy informację na temat wersji bazy Oracle

     

    W jaki sposób wykonać skrypt aktualizacyjny do bazy Oracle?

    W celu wykonania skryptu aktualizacyjnego do bazy Oracle, należy:

    1. zapisać plik oracle.sql przesłany przez pomoc techniczną aplikacji aSISt na dysku,
    2. z wiersza poleceń uruchomić sqlplus (bez  przełączników),
    3. zalogować się za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła używanego podczas łączenia się z bazą w programie aSISt,
    4. wykonać skrypt  przy pomocy @<ścieżka_do_skryptu> np. @C:Oracleoracle.sql,
    5. zapisać zmiany za pomocą commit
    W jaki sposób sprawdzić jakiego kodowania używa zainstalowana baza Oracle?

    Kodowanie instancji bazy Oracle można sprawdzić wysyłając odpowiednie zapytania:

    • z poziomu aplikacji aSISt
    • po zalogowaniu do bazy Oracle

    I. Aby z poziomu aplikacji aSISt sprawdzić kodowanie zainstalowanej bazy Oracle, należy wybrać:

    ALT + A  -> aSISt informacje -> przycisk: ‘Konsola SQL’

    W górnej części wyświetlonego okna:

    • wprowadzić zapytanie:

    select * from NLS_DATABASE_PARAMETERS

    where parameter=’NLS_CHARACTERSET’

    II. Aby po zalogowaniu do bazy Oracle sprawdzić ustawione kodowanie, należy:

    • do zapytania podanego powyżej dodać na końcu średnik, tak aby miało postać:

    select * from NLS_DATABASE_PARAMETERS

    where parameter=’NLS_CHARACTERSET’;

    Kodowanie instancji bazy ORACLE, poprawnie obsługiwane przez aSISt, to:  AL32UTF8.

    W jaki sposób ustawić niewygasanie hasła do bazy ORACLE dla profilu, do którego przynależy użytkownik?

    Aby wyłączyć opcję wygasania hasła do bazy Oracle, z którą łączy się aplikacja aSISt, należy:

    1. Uruchomić wiersz poleceń start->uruchom->cmd na uprawnieniach administratora i wykonać polecenia :
    • sqlplus  /nolog
    • connect / as sysdba
    1. Sprawdzić profil dla użytkownika asist5 za pomocą komendy:
    • select profile from DBA_USERS where username = ‘asist5’;

    Zapytanie zwraca nam nazwę profilu, do którego należy użytkownik. Zazwyczaj jest to profil o nazwie DEFAULT, w innym przypadku należy zmienić nazwę tego profilu w komendzie wskazanej w punkcie 3.

    1. Ustawić niewygasanie hasła dla profilu, do którego przynależy użytkownik ‘asist5’ za pomocą komendy:
    • alter profile DEFAULT limit PASSWORD_LIFE_TIME unlimited;

    Aby sprawdzić, czy dla użytkownika ‚asist5’ opcja wygasania hasła została wyłączona, należy wykonać polecenie:

    w sqldeveloper:

    • select username, account_status, EXPIRY_DATE from dba_users where username=’asist5′;

    Jeżeli w kolumnie ‚Expiry_Date’ pojawia się (null) to oznacza, że dla danego użytkownika hasło nie będzie wygasało.

    w sqlplus:

    • select username, account_status, nvl(expiry_date,’null’) from dba_users where username=’asist5′;

    Jeżeli w kolumnie ‚Expiry_Date’ pojawia się (null) to oznacza, że dla danego użytkownika hasło nie będzie wygasało.

    W jaki sposób można eksportować i importować bazę danych Oracle zawierającą schemat aSISt na inny serwer?

    Aby wykonać export bazy, należy:

    1. Po uruchomieniu klienta sql, podać:
    • <CMD> sqlplus /nolog
    • <SQL> connect system/pass as sysdba;

     

    1. Utworzyć nowy katalog w bazie danych Oracle, do którego zostanie wykonany export i nadać mu wymagane uprawnienia
      • <SQL> CREATE DIRECTORY asistdmpdir AS ‘C:\asistdmpdir’;
      • SQL> grant read, write on directory asistdmpdir to asist5;

       

      1. Sprawdzić czy został poprawnie stworzony katalog dla silnika ORA:
      • <SQL> SELECT directory_name, directory_path FROM dba_directories;

       

      1. Wykonać export bazy danych:
      • expdp asist5/hasło_użytkownika DIRECTORY=asistdmpdir DUMPFILE=asist.dmp  LOGFILE=asist_export.log

       

      Aby wykonać import bazy, należy:

      1. Utworzyć nową bazę PDB, do której zostanie zaimportowany schemat:
      • SQL> create pluggable database asistpdb admin user asistdba identified by asist file_name_convert=(‘ D:\app\oracle\oradata\orcl\pdbseed’,’D:\app\oracle\oradata\orcl\asistpdb’);
      • SQL> alter pluggable database asistpdb open read write;
      • SQL> alter session set container=asistpdb;
      • SQL> alter pluggable database asistpdb save state instances=all;

       

      1. Utworzyć nowy katalog do importu i nadać mu wymagane uprawnienia:
      • CREATE DIRECTORY asistdmpdir AS ‘C:\asistdmpdir’; 
      • SQL> grant read, write on directory asistdmpdir to system;

        

      1. Utworzyć użytkownika i tablespace:
      • SQL> create tablespace users datafile ‘D:\app\oracle\oradata\orcl\asistpdb/asist01.dbf’ size 1G autoextend on;
      • SQL> create user asist5 identified by asist5 default tablespace users;
      • SQL> grant connect, resource, create any view, unlimited tablespace to asist5;

        

      1. W pliku tnsnames.ora dodać wpis na temat bazy wtyczkowej:

      ASISTPDB =

        (DESCRIPTION =

          (ADDRESS_LIST =

            (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = serwer)(PORT = 1521))

          )

          (CONNECT_DATA =

            (SERVICE_NAME = asistpdb)

          )

        )

      Przykładowa lokalizacja pliku to: D:\app\oracle\product\12.2.0\dbhome_1\network\admin

       

      1. Wykonać import z systemowego użytkownika system:
      • impdp system/system@asistpdb directory=asistdmpdir logfile=imp.log dumpfile=asist.dmp

        

       UWAGI DODATKOWE:

       Dodatkowe parametry do polecenia importu:

             remap_schema – do użycia przy zmianie docelowego schematu, składnia: oldUser:newUser np. remap_schema=asist5:asis

            remap_tablespace –  do użycia przy zmianie docelowej przestrzeni użytkownika, składnia: oldTablespace_newTablespace np. remap_tablespace=users:asistdata

          

         Link do pomocnego artykułu (składnia importu nieco prostsza):

         http://orafaq.com/wiki/Datapump

            

           Aby aplikacja aSISt łączyła się z nową bazą Oracle, należy w pliku db.properties zmienić adres do bazy, wprowadzając:

            •  db.url=jdbc\:oracle\:thin\:@serwer\:1521/asistpdb
           Jakie dodatkowe zmiany powinniśmy wprowadzić w aSISt aby po wykonaniu migracji bazy Oracle do wersji 12c lub 18XE możliwe było połączenie się aplikacji z nową bazą?

           Aby aplikacja aSISt łączyła się z nową bazą Oracle, należy w pliku db.properties zmienić adres do bazy, wprowadzając:


           db.url=jdbc\:oracle\:thin\:@serwer\:1521/asistpdb

           Jak można przenieść bazę Oracle w wersji 11g na nowy serwer z bazą Oracle w wersji 18 XE?

           Aby pozostać na darmowej wersji bazy Oracle, sugerujemy migrację do bezpłatnej wersji Oracle 18c XE (Express Edition), dostępnej do pobrania na oficjalnej stronie producenta bazy Oracle.

           dla Windows x64 i systemu Linux x64: https://www.oracle.com/database/technologies/xe-downloads.html

           Różnice między bazą Oracle 18 XE (Express Edition) a 11 XE (Express Edition) są następujące:

           • zwiększenie miejsca na zapis danych użytkownika z 11GB do 12GB
           • zwiększenie maksymalnego zużycia pamięci RAM na instancję bazy danych maksymalnie z 1GB RAM do 2GB RAM
           • zwiększenie CPU do przetwarzania zapytań w ramach silnika bazy danych z 1 CORE OF CPU do 2 CORES OF CPU
           • tworzenie i zarządzanie bazą wtyczkową (pluggable database) w instalacji bazy danych w trybie domyślnym CDB (container database) na potrzeby aSISta, przygotowanie schematu bazy danych dla aplikacji aSISt przedstawiono w dokumencie opisu instalacji aplikacji aSISt w sekcji Oracle dotyczącej bazy 12c w domyślnym trybie instalacji CDB (container database)
           • w darmowej bazie Oracle 18 XE zapewniono możliwość stworzenia maksymalnie 3 baz wtyczkowych.

           Przeniesienie bazy Oracle na serwer z bazą danych Oracle 18 XE (Express Edition) wykonujemy analogicznie jak opisano w punkcie  W jaki sposób można eksportować i importować bazę danych Oracle zawierającą schemat aSISt na inny serwer?” w FAQ’u  niniejszej strony aSISt

           Chcielibyśmy dodać, że nie udostępniamy instrukcji instalacji bazy Oracle.

           Wszelkie materiały na temat instalacji, konfiguracji oraz administrowania bazą danych w różnych jej wersjach znajdą Państwo na oficjalnych stronach producenta bazy danych.

           Na systemie operacyjnym Windows Server przed instalacją bazy danych należy utworzyć użytkownika systemu operacyjnego, na którym będą działały usługi Oracle’a (serwis bazy danych, listener, job scheduler, etc.), by potem wskazać go w jednym z etapów instalacji.

           Na Linuxie oprócz stworzenia właściwych grup użytkowników wraz z wspomnianym wyżej użytkownikiem serwisowym i przypisaniem go do odpowiednich grup, trzeba także wprowadzić wymagane zmiany w ustawieniach kernela czy też security limits dla użytkowników, ustawić zmienne środowiskowe, stworzyć folder na lokalizację ORACLE_HOME, etc. zgodnie z oficjalną dokumentacją Oracle’a.

           Przeprowadzając instalację bazy danych należy postępować zgodnie z kreatorem.

           Kodowanie bazy danych należy wybrać zgodnie z instrukcją instalacji aplikacji aSISt, zgodnie z obecnym kodowaniem bazy danych.

           W przeciwnym razie zostanie ustawione domyślne kodowanie, które powinni Państwo zweryfikować po wykonaniu instalacji. Opis tej funkcji dostępny jest pod punktem „W jaki sposób sprawdzić jakiego kodowania używa zainstalowana baza Oracle?” niniejszego FAQ.

           Domyślnie ustawione kodowanie bazy 18XE to AL32UTF8.

           Jeśli obecnie ustawione kodowanie bazy (z której nastąpi migracja) jest inne, ale również wspierane przez aplikację aSISt (informacje w dokumentacji instalacji aSISta https://support.asist-xbrl.eu/sites/default/files/asist/Distributions/5.39.2.0/aSISt-%20opis%20instalacji%205.39.2.0.pdf ) i planują Państwo na nim pozostać unikając możliwej konwersji danych z jednego kodowania na drugie, należy uruchomić instalator Oracle XE z parametrem wskazującym bieżące kodowanie tj.:
           setup.exe /v”CHAR_SET=<character_set>”

           przykładowo:
           setup.exe /v”CHAR_SET=EE8MSWIN1250″

           Po instalacji trzeba zweryfikować kodowanie:
           select * from NLS_DATABASE_PARAMETERS where parameter=’NLS_CHARACTERSET’

           Jak mogę wykonać / przywrócić kopię zapasową bazy Oracle Database 12c czy 18XE?

           Aby wykonać oraz przywrócić kopię zapasową bazy Oracle Database 12c czy 18XE, należy wykorzystać funkcje eksportu i importu, które zostały opisane w pkt.”W jaki sposób można eksportować i importować bazę danych Oracle zawierającą schemat aSISt na inny serwer? na niniejszej stronie.

           Jak powinno się skonfigurować bazę Oracle, aby wprowadzane w aSISt polskie znaki były prawidłowo prezentowane?

           Aplikacja aSISt współpracuje z bazami danych Oracle w wersji 12c, 18 XE (Express Edition).

           Niezależnie od wersji bazy Oracle, dla prawidłowego prezentowania polskich znaków w aplikacji aSISt wymagane jest, aby baza danych Oracle posiadała Uniwersalne Kodowanie Znaków (Multi-byte Unicode), które należy wybrać na etapie konfigurowania bazy.

           Dla:

           • bezpłatnej wersji Oracle XE, należy:

           ze stron Oracle pobrać uniwersalny instalator bazy XE w wersji z kodowaniem AL32UTF8
           http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/102xewinsoft-090667.html – OracleXEUniv.exe dla systemów Windows,

           http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/102xelinsoft-102048.html – pakiet odpowiedni dla dystrybucji Linux z dopiskiem UNIV.

           • Oracle w wersji 12c – utworzyć bazę:

           • z kodowaniem zestawu znaków AL32UTF8
           oraz
           • z domyślnym kodowaniem znaków narodowych AL16UTF16

           Przykładowo:
           – uruchomić (Oracle) Database Configuration Assistant
           i
           – wybrać:
           Create a database -> … -> wybrać nazwę bazy i SID np. ASIST -> … -> zakładka Character Sets: Database Character set: Use Unicode: AL32UTF8 i National Character Set :AL16UTF16.

           Polskie znaki diakrytyczne zapisane przez aSISt znikają po ponownym otwarciu formularza. Jak można rozwiązać ten problem?

           Problem polega na niezgodnej z dokumentacją techniczną aSISt instalacji lub konfiguracji silnika bazy danych Oracle i jego rozwiązanie nie jest wpierane przez firmę FINGO.

           Jeżeli posiadają Państwo bazę danych Oracle z błędnie skonfigurowanym zestawem znaków, to zapisywane znaki narodowe są automatycznie konwertowane do zestawu znaków bazy danych, nie wspierających polskich liter i w konsekwencji wprowadzone w aplikacji aSISt polskie znaki, nie będą prawidłowo prezentowane.

           Poniżej mogą Państwo znaleźć informacje na temat dostępnych rozwiązań tego zagadnienia.

           Oryginalną, zalecaną przez wsparcie firmy Oracle procedurę rozwiązującą ten problem znajdą Państwo w dokumentacji online firmy Oracle na stronach:

           *http://download.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96529/ch10.htm#1009904*

           *http://download.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96529/ch11.htm#1005392*

            

           Poniżej załączamy również link do procedury, będącej uproszczoną wersją oryginalnej migracji danych firmy Oracle pomiędzy bazami danych z różnymi zestawami znaków i opierającą się na wykorzystaniu konwersji import server’a firmy Oracle.

           Uproszczona procedura migracji danych aplikacji aSISt przy błędnych ustawieniach zestawu znaków bazy danych Oracle.

           Firmy FINGO oraz GPM SYSTEMY nie biorą jednak odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku wykonania niniejszej procedury. Opisywane zagadnienie nie jest objęte wsparciem ze strony firmy FINGO i ma na celu jedynie wskazanie możliwego rozwiązania.

           Wszelkie użycie opisanej procedury wiąże się z możliwą utratą danych w bazie docelowej. Zalecamy użycie tego rozwiązania jedynie przez zaawansowanych użytkowników na ich własną odpowiedzialność.

           Co oznacza błąd „ORA-12519: TNS: no appropriate service handler found” przy próbie uruchomienia aplikacji?

           W przypadku błędu bazy danych ORA-12519: TNS: no appropriate service handler found” podczas braku możliwości logowania kolejnego użytkownika do aplikacji aSISt, mimo posiadanej właściwej licencji wielostanowiskowej, należy wykonać następujące działania:

           1. Zweryfikować aktualne ustawienia bazy danych według poniższych kroków:
           • Zalogować się przez sqlplus jako sysdba bazy danych aSISt,
           • Wykonać zapytanie:+

           select current_utilization, max_utilization, limit_value from v$resource_limit where resource_name = ‚processes’;

           Jeśli uzyskane current_utilization jest blisko ustawionego parametru bazy danych „processes” określonego wartością limit_value z powyższego zapytania, to może to stanowić przyczynę braku możliwości podłączenia kolejnego użytkownika do aplikacji aSISt. Logowanie się jednego użytkownika nie powoduje powstania tylko jednego procesu/sesji na bazie Oracle. Pociąga za sobą uruchomienie innych procesów wewnętrznych bazy działających w tle, a także procesów serwera bazy danych, których działanie jest zapisywanie do plików trace_file, dzięki czemu w razie błędów wewnętrznych bazy danych, posiadamy stos ich powstania, co ułatwia zdiagnozować przyczynę problemów.

            

           1. Zmienić wartość parametru processes

           W związku z powyższym, sugerujemy podniesienie parametru z limit value na 120 dla 5 użytkowników logujących się do aplikacji aSISt (jednocześnie także do bazy danych Oracle).

           Można to wykonać poleceniem wykonanym na użytkowniku z rolą sysdba. Aby zalogować się jako niniejszy użytkownik, należy:

           • Uruchomić command line jako administrator
           • Wprowadzić polecenie sqlplus
           • W miejscu nazwa użytkownika wprowadzić /as sysdba
           • Uruchomić polecenie

           ALTER SYSTEM SET processes = 120 SCOPE = SPFILE;

           Wartość session sprzężona z parametrem processes ustalona zostanie automatycznie przez serwer oracle przy pomocy specjalnego algorytmu.

           1. Ponieważ zmiana jest zapisywana w spfile (server parameters file), aby zmiany zostały uwzględnione należy zrestartować bazę danych. 

           Restart można wykonać logując się do sqlplus jako sysdba (sposób logowania przedstawiony jest powyżej)

           • Zalogować się jako sysdba do bazy danych
           • Zapisać zmiany w aSISt i wylogować się z aplikacji
           • Zamknąć bazę danych – shutdown immediate
           • Zmontować oraz otworzyć bazę danych– startup

            

           1. Jeśli wartość parametru będzie niewystarczająca, można zwiększyć jego poziom ponownie (punkt 2), a następnie wykonać restart po raz kolejny (punkt 3).

            

            

           W jaki sposób zresetować hasło do bazy Oracle (błąd ORA-28001)

           Pojawiający się błąd ORA-28001 wskazuje na wygaśnięcie hasła.

           W celu zresetowania hasła proszę na komputerze, na którym znajduje się baza Oracle uruchomić wiersz poleceń start->uruchom->cmd

           A następnie wykonać :

           1. sqlplus  /nolog
           2. connect / as sysdba
           3. ALTER SESSION SET CONTAINER = nazwa_bazy_wtyczkowej; (w przypadku posiadania bazy root + wtyczkowej)
           4. ALTER USER nazwa_użytkownika IDENTIFIED BY nowe_hasło;

           Proszę pamiętać, że po zresetowaniu hasła wymagane jest jego wpisanie w okno, które pojawi się przy uruchomieniu aplikacji aSISt.

           W jaki sposób odblokować konto (błąd ORA-28000)

           Pojawiający się błąd ORA-28000 wskazuje na blokadę konta.

           W celu odblokowania konta proszę na komputerze, na którym znajduje się baza Oracle uruchomić wiersz poleceń start->uruchom->cmd

           A następnie wykonać :

            1. sqlplus  /nolog
            2. connect / as sysdba
            3. ALTER SESSION SET CONTAINER = nazwa_bazy_wtyczkowej; (nazwę bazy wtyczkowej można znaleźć w pliku db.properties, linia db.url)
            4. ALTER USER nazwa_użytkownika ACCOUNT UNLOCK;

           W razie potrzeby ustawienia nowego hasła, należy wpisać:

           ALTER USER nazwa_użytkownika IDENTIFIED BY nowe_hasło;

           Jak można włączyć tryb ARCHIVELOG dla bazy danych Oracle i zdefiniować ustawienia obszaru FRA?

           Aby włączyć tryb ARCHIVELOG, należy:

           • uruchomić interpreter poleceń SQL np. sqlplus.exe:
           wydać polecenie -> Menu Start -> Uruchom -> „sqlplus.exe /nolog”

           • komendą „connect SYS/hasło as SYSDBA” interpretera podłączyć do domyślnej instancji bazy Oracle (w wersji Express Edition to „XE”) jako pełnoprawny użytkownik SYS

           • utworzyć docelowy katalog dla obszaru FRA i wydać ciąg poleceń:

           SHUTDOWN IMMEDIATE
           STARTUP MOUNT
           ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
           ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST = ‚nazwa_partycji:katalog’;
           ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 15G;
           ALTER DATABASE OPEN;
           Exit

           Baza danych zostanie zatrzymana, a następnie uruchomiona z nowymi ustawieniami.

           Co oznacza błąd „Błąd we-wy: The Network Adapter could not establish the connection” przy próbie uruchomienia aplikacji?

           Gdy po instalacji aplikacji na nowym stanowisku, przy próbie jej uruchomienia, pojawia się błąd:

           „Błąd we-wy: The Network Adapter could not establish the connection”, 

           to świadczy on o braku połączenia sieciowego do serwera.

            

           W takim wypadku, należy:

           • sprawdzić, czy w podkatalogu aSISt db.properites znajdują się poprawne wpisy adresu serwera, portu oraz nazwy instancji,
           • komendą telnet sprawdzić, czy jest możliwe zestawienia połączenia z powłoki systemowej klienta np.:   <CMD> telnet 192.108.0.131 1591.

           Powinien pokazać się migający kursor (zestawione połączenie) bądź timeout połączenia, jeśli:

           • port lub usługa są zablokowane na firewallu serwera ORA,
           • nie ma komunikacji sieciowej do serwera.

           W takiej sytuacji, należy odpowiednio zezwolić na połączenia z klienta do serwera ORA na porcie 1591 oraz do silnika ORA (np.: C:\oracle\product\10.1.0\db_1\BIN\ORACLE.EXE).

           Następnie ponowić test poprzez telnet lub skaner sieciowy bądź rozwiązać problemy z trasowaniem pakietów.

            

           W jaki sposób można odpytać tabele schematu aSISt?

           Aby odpytać tabele schematu aSISt, należy:

           • uruchomić command prompt / linux terminal

           sqlplus / as sysdba

           alter session set container ASISTPDB;

           Jak wprowadzić korekty do sprawozdań, które zostały już przesłane do Zrzeszenia?

           Po bezpośrednim wysłaniu sprawozdań z aplikacji aSISt do tranSIS (do Zrzeszenia), dokonywana jest automatyczna zmiana statusu sprawozdania na „wysłany” , wskutek czego sprawozdanie zostaje zablokowane do edycji.

           Również statusy:
           • „odrzucony” (sprawozdania odrzucone przez Zrzeszenie),
           • „weryfikowany” (sprawozdania przesłane przez Zrzeszenie do NBP),
           • „zaakceptowany” (sprawozdania przyjęte przez NBP),
           uniemożliwiają wprowadzanie zmian do tych sprawozdań.

           Możliwe jest jedynie otwarcie sprawozdań do podglądu.

            

           Aby można było wprowadzać korekty do tych sprawozdań, konieczne jest dokonanie zmiany statusu na:
           • „edycja danych wejściowych” (kwoty prezentowane z groszami – wymagane jest później wykonanie funkcji „Przejście do edycji w trybie uzgadniania”)
           • „edycja w trybie uzgadniania” (kwoty prezentowane po zaokrągleniach)

           Zmiana statusu może być wykonana przy wykorzystaniu jednej z funkcji: „Zmień status”, lub „Zarządzanie sprawozdaniami”.
                         „Sprawozdanie” -> „Zmień status sprawozdania”,
           • funkcja ta pozwala na dokonanie zmiany statusu w aktywnym sprawozdaniu,
                        „Sprawozdanie” -> „Zarządzanie sprawozdaniami”,
           wskazując właściwe sprawozdanie wybrać zakładkę „Zmień status”
           • funkcja ta pozwala na dokonanie zmiany statusu dowolnego (niekoniecznie aktywnego) sprawozdania.

            

           Zmiana statusu sprawozdania możliwa jest tylko wówczas, gdy połączenie Banku ze Zrzeszeniem jest aktywne.

           Jeżeli przy próbie zmiany statusu wyświetla się komunikat:
           „Błąd komunikacji z serwisem” lub
           „Wystąpił błąd podczas komunikacji z serwisem (ActiveMQ)”,
           należy:
           • sprawdzić czy połączenie ze Zrzeszeniem jest aktywne,
           • chwilę odczekać po czym dokonać ponownej próby zmiany statusu,
           jeżeli nadal występuje błąd – skontaktować się ze Zrzeszeniem.

           Jak przekopiować dane z wcześniejszego miesiąca do bieżącego sprawozdania?

           Funkcją umożliwiającą kopiowanie danych z innego miesiąca jest: „Wczytaj dane z innego sprawozdania”.

           Aby możliwe było takie kopiowanie, należy:

           • otworzyć tabelę, do której chcemy przekopiować dane,
           • wybrać: „Tabela” -> „Wczytaj dane z innego sprawozdania”,
           • wskazać miesiąc, z którego chcemy przekopiować dane,
           • zatwierdzić dokonany wybór.

            

           Nie mogę utworzyć nowego sprawozdania – wyświetla się komunikat: „Okres nie został jeszcze opublikowany”

           Banki, które współpracują ze swoimi zrzeszeniami wykorzystując w aSISt „pracę w trybie tranSIS”, nowe sprawozdania mogą utworzyć dopiero po odebraniu komunikatu „publikacja okresu” wysłanego z systemu tranSIS.

           Jeżeli aplikacja aSISt nie odebrała stosownych komunikatów, to przyczyną może być:

           1. brak łączności z systemem tranSIS:

           • wyłączona jest funkcja „Praca w trybie tranSIS”  – w prawym górnym rogu aplikacji brak odpowiedniej ikony,
           • połączenie z systemem tranSIS jest nieaktywne – w prawym górnym rogu aplikacji jest ikona świadcząca o włączonej funkcji „Praca w trybie tranSIS”, ale jest ona przekreślona na czerwono,

           2. na innym stanowisku uruchomiona została dodatkowa (testowa) aplikacja aSISt, która przejęła czekające w kolejce komunikaty, w tym m.in. komunikat o publikacji sprawozdań

            

           Ad1. należy:

           • włączyć funkcję „Praca w trybie tranSIS”, wybierając: ALT-A -> Ustawienia
           • znaleźć przyczynę i uaktywnić połączenie ze zrzeszeniem

            

           Ad2. należy:

           • skontaktować się ze zrzeszeniem i poprosić o wykonanie ponownej publikacji wymaganego sprawozdania

            

           Aby wyeliminować powstawanie w przyszłości podobnych problemów nie należy:

           • w pliku db.properties (C:aSIS5db.properties) dla testowych aplikacji aSISt umieszczać adresu IP do systemu tranSIS.

            

           Aplikacja aSISt uruchomi się i będzie możliwe jej przeglądanie, a jednocześnie nie zakłóci to bieżącej pracy w aSISt.

           Jak w utworzonym sprawozdaniu dodać brakujące formularze

           Jeżeli w utworzonym sprawozdaniu nie wszystkie wymagane formularze są dostępne, wówczas poprzez funkcję:

           Sprawozdanie” -> „Ustawienia sprawozdania” -> „Formularze

           należy przenieść brakujące formularze z lewego do prawego panelu okna .

           Czy jest jakiś prosty sposób na drukowanie wszystkich wypełnionych formularzy?

           Najprostszym sposobem wydrukowania wszystkich wypełnionych formularzy jest wykorzystanie funkcji „Drukuj wypełnione tabele”, wybierając:

           Tabela” -> „Drukuj wypełnione tabele

            

           Jeżeli na wyświetlonej liście widoczne są tabele, dla których chcielibyśmy wprowadzić zmiany w ustawieniach drukowania, to bez konieczności wychodzenia z tej funkcji, można to zrobić:

           • klikając prawym przyciskiem myszy na wybraną tabelę i
           • po wejściu w podgląd wydruku wprowadzić stosowne zmiany

           Wprowadzone w ten sposób zmiany w ustawieniach drukowania zostaną przez system zapamiętane i uwzględniane przy drukowaniu również w kolejnych miesiącach.

           Jak można sprawdzić opis formuł w sprawozdaniu NB300?

           Aby w NB300 bezpośrednio z poziomu aSISt sprawdzić opis formuł opartych na technologii XBRL Formula, należy po wyświetleniu „Szczegółów reguły” wybrać zakładkę „Opis”, czyli:.

            

           po ustawieniu kursora w komórce z wymaganą regułą, wybrać:

           • „Menu Komórka” -> „Właściwości komórki” -> „Reguły” -> „Opis”

           lub

           • wybrać w dolnej części ekranu: „Reguły”  -> „Opis”

           bądź

           • kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać: „Właściwości komórki” -> „Reguły” -> „Opis”

            

           Ponieważ zastosowane opisy formuł są dosyć długie, do przesuwania opisu zawartego w zakładce służy pasek przewijania, znajdujący się po prawej stronie okna.

            

           Opisy reguł nie są widoczne dla:

           • reguł wyliczeniowych
           • XBRL_Kompletność_Danych

           Szczegółowy opis wszystkich tych reguł jest również zaprezentowany w „Instrukcji pomocniczej do przygotowania w aSISt sprawozdania NB300”, dostępnej w zakładce: DOKUMENTACJA.

           Problem z importem danych do sprawozdania NB300 w aplikacji aSISt

           Przyczyną istniejących problemów może być próba importowania danych zawierających spacje w tzw. „NCNamach”. 

            

           Zwiększoną kontrolę importowanych danych pod kątem poprawności „NCNamów” wprowadziliśmy od wersji 5.17.1 i od tego momentu sprawdzana jest poprawność tych elementów (zgodnie z XBRL 1.1 elementy te nie mogą posiadać spacji).

            

           W celu weryfikacji poprawności „NCNamów” w importowanym pliku, prosimy o:

           • otwarcie pliku w dowolnym edytorze tekstowym (typu: notepad++ lub notatnik), a następnie:
           • wyszukanie i sprawdzenie czy wewnątrz pliku, w elementach zgodnych z nazwą importowanego pliku, występują spacje (przykładowo: „BS XXXX_nbjm_20160531” ).

            

           Jeżeli plik zawiera takie elementy ze spacjami, to żadne dane się nie zaimportują.

            

           Aby możliwy był import danych, konieczne jest zmodyfikowanie wpisów w pliku, poprzez:

           • zastąpienie istniejących spacji tzw. twardymi spacjami, czyli „_” (przykładowo: „BS_XXXX_nbjm_20160531”), lub
           • usunięcie zbędnych spacji w „NCNamach” (przykładowo: „BSXXXX_nbjm_20160531”).

            

           Chcąc w przyszłości uniknąć podobnych problemów, zalecamy kontakt z dostawcą oprogramowania, z którego plik został wyeksportowany i zgłoszenie tego błędu.

            

           Jeżeli w pliku zawierającym dane do sprawozdania NB300 nie występują spacje w „NCNamach”, wówczas  prosimy o kontakt z pomocą techniczną aplikacji aSISt, w celu wyjaśnienia innych problemów z importem.

           Jakie są znaki zabronione w sprawozdaniach FATCA i CRS oraz jak można je znaleźć i usunąć

           Przy raportowaniu danych w sprawozdaniach: FATCA oraz CRS, nie mogą być wykorzystywane poniżej zaprezentowane kombinacje znaków:

            

            Character Description Entity Reference
           – – Double Dash N/A
           /* Slash Asterisk N/A
           &# Ampersand Hash N/A

           Wprowadzenie tych znaków do sprawozdań skutkować będzie odrzuceniem sprawozdań przez MF.

            

           W związku z powyższym przed wygenerowaniem i wysłaniem danych do MF bardzo prosimy o:

           • sprawdzenie, czy w sprawozdaniach zapisane zostały powyżej podane kombinacje znaków,
           • usunięcie niedozwolonych znaków.

            

           Można do tego wykorzystać funkcję:

           Komórka -> Znajdź / zastąp wartość

           podając odpowiednio:

           • Szukany tekst: /*
           • Zamień na:      (pozostawiając puste pole)

           i akceptując przyciskiem „Znajdź”

           W następnym kroku, należy:

           • w zakładce „Wyniki wyszukiwania”, w której widoczne są wszystkie wystąpienia wybranej kombinacji znaków
           • wybrać przycisk „Zastąp wartości”

            

           Powyżej opisaną funkcję, należy wykonać dla wszystkich trzech zabronionych​ kombinacji znaków, czyli:

           • – –
           • /*
           • &#

            

           Jeżeli powyżej nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu, to możesz zgłosić problem przez formularz lub skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty e-mail/telefonu.

           Zgłoś problem