Komunikaty

W dniu 12-03-2020 podjęliśmy decyzję, o przeniesieniu całości działalności firmy z formy pracy w biurze do pracy zdalnej.

Wdrożone procedury organizacyjne oraz środki techniczne od dawna umożliwiają nam taką formę pracy, dlatego praca jest kontynuowana bez żadnych zakłóceń.

Więcej informacji

Najnowsza wersja aSISt to: 5.40.2.0

Nowe Produkty

System do sprawozdawczości zgodnej z rozporządzeniem ESEF (European Single Electronic Format), wg którego od 2020 roku wszyscy emitenci posiadający papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym w UE powinni sporządzać roczne sprawozdania finansowe w formacie xHTML i uzupełniać zawarte w nich skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, przy użyciu znaczników XBRL i technologii iXBRL

Sprawozdanie Rejestr Księga Bankowa (RKB) dotyczy informacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy o BFG).

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych (RIF) wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych z dnia 8 czerwca 2017 r.

Obowiązek sprawozdawczy wynikający z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Obowiązek sprawozdawczy Ewidencja Pieniądza i Urządzeń wynika z Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.