Komunikaty

Najnowsza wersja aSISt to: 5.34.3.0

Nowe Produkty

Obowiązek sprawozdawczy wynikający z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Sprawozdanie Rejestr Księga Bankowa (RKB) dotyczy informacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy o BFG).

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych (RIF) wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych z dnia 8 czerwca 2017 r.

Obowiązek sprawozdawczy Ewidencja Pieniądza i Urządzeń wynika z Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

aSISt dla Banków Spółdzielczych jest produktem o cechach dostosowanych do potrzeb banków działających w zrzeszeniach. aSISt automatycznie komunikuje się z systemem tranSIS używanym w zrzeszeniu, przesyłając do niego sprawozdania i odbierając komunikaty.

Sprawozdanie PEGAZ zapewnia efektywne przygotowywanie sprawozdań zgodnie z Uchwałą NBP nr 78/2009 z dnia 29 października 2009 z późn. zmianami. Uchwała dotyczy raportowania wszystkich aspektów informacji na temat bilansu płatniczego.