Ewidencja Pieniądza i Urządzeń

Obowiązek sprawozdawczy Ewidencja Pieniądza i Urządzeń wynika z Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń (EPiU) zawiera informacje o:

  • urządzeniach do procesowania banknotów obsługiwanych przez klienta,
  • urządzeniach do procesowania banknotów obsługiwanych przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów,
  • urządzeniach do procesowania monet,
  • liczbie procesowanych banknotów waluty polskiej,
  • liczbie procesowanych monet waluty polskiej.

Przewiduje się, że od 1 lipca 2019 r. sprawozdanie będzie obowiązkowo obejmowało również informacje dotyczące banknotów lub monet procesowanych w kasach banku, a następnie wprowadzonych do obrotu.

Moduł sprawozdawczy EPiU dostępny jest w aplikacji aSISt, która pozwala na przeprowadzenie procesu sprawozdawczego, obejmującego następujące etapy:

  • wprowadzenie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu),
  • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
  • edycję i korektę danych,
  • wygenerowanie poprawnej instancji XBRL.

Przyjazny dla użytkowników interfejs umożliwia użytkownikom końcowym skupienie się na merytorycznej pracy z nowym raportem, ukrywając jednocześnie techniczne aspekty sprawozdawczości w formacie XBRL.

Zobacz więcej