Rejestr Instrumentów Finansowych (RIF)

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych (RIF) wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych z dnia 8 czerwca 2017 r.

Informacje mają zostać udostępnione BFG w ciągu 1 dnia od żądania.

Zakres danych, które mają być raportowane w sprawozdaniu RIF obejmuje informacje o:

  • instrumentach finansowych,
  • transakcjach sprzedaży instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu,
  • transakcjach kupna instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odsprzedaży,
  • pożyczkach międzybankowych, których termin wymagalności nie przekracza 3 miesięcy,

oraz

  • umowach ramowych instrumentów finansowych oraz ww. instrumentów.

Zgodnie z wymaganiem Nadzorcy, przesłane przez Bank sprawozdanie RIF ma zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nadzorca wymaga również pobrania certyfikatu BFG oraz zaszyfrowania pliku kluczem publicznym.

Aplikacja iON umożliwia przeprowadzenie procesu sprawozdawczego, na który składają się następujące kroki:

  • połączenie i przekształcenie źródeł
  • wczytanie danych, sprawdzenie poprawności informacji
  • wygenerowanie sprawozdania.

Przygotowane pliki w formacie XML są zgodne ze schemą definiowaną przez BFG.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych w iON.

Zobacz więcej