Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez GPM Systemy sp. z o.o.

za pośrednictwem serwisu WWW.ASIST-XBRL.EU

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Usługodawcę, którym jest GPM Systemy sp. z o.o. w serwisie internetowym prowadzonym pod domeną www.asist-xbrl.eu.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu i jej akceptacji.
 4. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące praw i obowiązków Usługobiorców, wspólne dla wszystkich usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu.

 

§ 2. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800);
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 • Usługodawca – GPM Systemy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kiemliczów 9/4 54-513 Wrocław, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265283, o numerze NIP 894-288-22-11, posiadający serwis internetowy pod adresem elektronicznym www.gpm-systemy.com;
 • Usługobiorca – osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 • Serwis – portal internetowy pod adresem www.asist-xbrl.eu;
 • Usługi – usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy w związku z zawarciem umowy o świadczeniu usług serwisowych pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, w związku z dostarczanym przez Usługodawcę oprogramowaniem;
 • Konto – dostępna dla Usługobiorcy po prawidłowym zalogowaniu część Serwisu pozwalająca na pobranie oprogramowania i jego aktualizacji wraz z dokumentacją oraz umożliwiająca wysłanie zgłoszenia serwisowego;
 • Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r., z późń. zmianami), udostępniony pod Aresem elektronicznym: www.asist-xbrl.eu/polityka-prywatnosci/.

 

§3. Rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na prowadzeniu Serwisu i dostarczaniu aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem Serwisu.
 2. W celu właściwego świadczenia Usług przez Usługodawcę, Usługobiorca jest zobowiązany do posiadania w tym celu systemu elektronicznego z co najmniej:
  • dostępem do Internetu,
  • indywidualnym kontem poczty elektronicznej e-mail,
  • prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową.
 3. Usługobiorca nie może dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 

§4. Rejestracja Konta i dane osobowe

 1. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, będącym częścią Serwisu, przy rejestracji Konta, Usługobiorca składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.
 2. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu, Usługobiorca składa oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:
  • przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w celu i zakresie wskazanym w Polityce prywatności;
  • przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w celach związanych z przesyłaniem formularza;
  • przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Podczas rejestracji Konta w Serwisie Usługobiorca jest zobowiązany do wyboru rodzaju konta użytkownika (bank komercyjny, bank spółdzielczy, koordynator zrzeszeń, axSIS) oraz do podania imienia i nazwiska, adresu email, nazwy banku.
 4. Dane wpisane do formularza powinny być zgodne z prawdą.
 5. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 2 jedynie przez Usługodawcę i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz Regulaminem.
 6. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług bez podania przez Usługobiorcę określonych danych, w szczególności dotyczyć to może np. adresu elektronicznego. O każdorazowej konieczności podania tych danych Usługobiorca zostanie powiadomiony.
 7. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych technicznych i technologicznych obejmujących: adres IP, wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na stronę Serwisu, rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta, innych informacji transmitowanych protokołem http.
 8. Usługodawca dane Usługobiorców gromadzi i przetwarza w zbiorze danych osobowych prowadzonym w postaci elektronicznej. Zbiór danych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Usługobiorca po zarejestrowaniu Konta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawności danych Usługobiorcy, otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez niego adres elektroniczny, wiadomość z prośbą o potwierdzenie i dokończenie procesu rejestracji.
 10. Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Usługobiorcę zapisany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu.
 11. Po zakończeniu procesu rejestracji Usługobiorca otrzymuje dostęp do Konta.
 12. Usługobiorca ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą drogą mailową wskazaną w serwisie.

 

§ 5. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług

 1. Z uwagi na fakt, że działanie sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów, Usługodawca nie ma wpływu na jej działanie i dostępność.
 2. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 3. Usługodawca ustawicznie podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji z Serwisem oraz sprawnego działania Serwisu. Nie jest jednak możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.
 4. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należą: konie trojańskie, wirusy komputerowe oraz niezamawiane informacje handlowe, rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. W interesie Usługobiorcy jest instalacja i aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego system Usługobiorcy przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

§ 6. Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń od niego niezależnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; w takim przypadku odpowiedzialność Usługobiorcy wobec osób trzecich regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  • informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców;
  • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria łączy, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
  • szkody powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Usługodawcy;
  • szkody będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Usługobiorcy lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.);
  • następstwa podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.

 

§ 7. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub FINGO sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez pisemnej zgody Usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.
 2. Usługobiorca nie ma prawa do:
  • sprzedaży, wypożyczania, wynajmu, czy też odstępowania materiałów uzyskanych w wyniku świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy;
  • przekazywania informacji umożliwiających dostęp do serwisu osobom trzecim;
  • utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu (dane są udostępniane w Serwisie tylko na użytek własny Usługobiorcy);
  • utrwalania i zwielokrotniania, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych materiałów, lub dalszego przekazania na rzecz innych osób trzecich;
  • usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy, podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących;
  • samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Usługodawcę;
  • samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy;
  • wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. Zmiana Regulaminu w trakcie trwania Umowy jest wiążąca, jeżeli jest uzasadniona:
  • koniecznością ochrony praw Usługobiorców lub osób trzecich,
  • potrzebą ochrony praw własności intelektualnej Usługodawcy lub
  • istotną zmianą funkcjonowania Serwisu
  • zmianą wprowadzoną w celu poprawy jakości świadczonej Usługi.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Usługobiorców poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Serwisu. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 5. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia zmiany Regulaminu Usługobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte.
 6. Wypowiedzenie warunków umowy następuje w przypadkach oraz w trybie przewidzianym w odrębnej umowie o świadczeniu usług serwisowych pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.
 7. Prawa Usługobiorcy wynikające z Regulaminu mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 8. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 9. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą lub Usługobiorcą oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.