Jak określić “Wymiary użytkownika” dla sprawozdania FINREP obowiązującego od 06.2019?

Aby w sprawozdaniu FINREP możliwe było otwarcie formularzy:

FBN031A, FBN031B, FIN025, FIN026_1, FIN026_2, FID002, FID003, FID004A, FID004B, FID004C oraz dla sprawozdań w częstotliwości kwartalnej F20, FBN026, FIN027

konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich “Wymiarów użytkownika”.

W tym celu, należy wybrać:

Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika

Poniżej prezentujemy wykaz wymiarów użytkownika, które wymagają zdefiniowania i tabele z nimi powiązane:

WYMIAR UŻYTKOWNIKA TABELA OPIS WYMIARU
[FDDA500] Data FIN025 Ryzyko rynkowe: dzienne otwarte pozycje walutowe W formacie rrrr-mm-dd  wprowadzane są – dni robocze stanów dziennych
[FDII500] Identyfikator  FID004C Udziały i akcje sprzedane przez bank sprawozdający Identyfikator oraz nazwa banku spółdzielczego lub zrzeszającego, które nabyły udziały lub akcje banku spółdzielczego
[FDIL500] Identyfikator Instytucji lub osoby fizycznej  FID004A Dane ogólne o banku w formie spółki akcyjnej oraz BGK – kapitał REGON, PESEL lub EKZ
FID004B Udziałowcy posiadający 5% lub więcej funduszu udziałowego opłaconego
[FDIO500] Identyfikator osoby fizycznej  FID002 Dane ogólne o banku – informacje o radzie banku PESEL lub EKZ
FID003 Dane ogólne o banku – informacje o kierownictwie banku
[FDIP500] Identyfikator jednostki  FBN031A Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane REGON jednostki której dotyczą aktywa i zobowiązania podporządkowane
FBN031B Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane Powiązany z: [FDLP500] Liczba porządkowa – wymaga ustawienia przecięć
[FDIZ500] Identyfikator (jednostki zależne) FBN026 Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych -podmioty blisko powiązane – formularz kwartalny REGON, PESEL lub EKZ
W przypadku udziałów mniejszościowych sumowanych i wykazywanych łącznie w jednej pozycji – numer rozliczeniowy banku sprawozdającego
[FDKK500] Kod kraju FIN027 Zaangażowanie według poszczególnych krajów formularz kwartalny Kod kraju – zgodny ze słownikiem krajów przyjętym przez GUS
Wymiar powiązany z:  [FDKZ500] Kod kraju zabezpieczenia – wymaga ustawienia przecięć
[FDKZ500] Kod kraju zabezpieczenia FIN027 Zaangażowanie według poszczególnych krajów – formularz kwartalny Kod kraju – zgodny ze słownikiem krajów przyjętym przez GUS
Powiązany z:  [FDKK500] Kod kraju – wymaga ustawienia przecięć
[FDLP500] Liczba Porządkowa  FBN031A Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane Ilość pozycji musi być zgodna z liczbą identyfikatorów jednostek
FBN031B Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane Powiązany z: [FDIP500] Identyfikator jednostki – wymaga ustawienia przecięć
[FDNB500] Numer banku FIN026_1 Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) 3 lub 4-cyfrowy kod banku a dla banków zagranicznych numer EKZ
FIN026_2 Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) Powiązany z: [FDWT500] Waluta – wymaga ustawienia przecięć
[FDRE500] Podział geograficzny F20  Podział geograficzny – formularz kwartalny Podział aktywów, zobowiązań, ekspozycji, kredytów pod względem geograficznym
[FDWT500] Waluta FIN026_1 Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) Dotyczy lokat/kredytów międzybankowych wykazywanych w podziale na: PLN, Waluty (rozumiane jako : Inne niż PLN) oraz Razem (pozycja agregująca dla PLN i Innych walut)
FIN026_2 Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) Powiązany z: [FDNB500] Numer banku – wymaga ustawienia przecięć